Company Logo

PL - Time

Kto jest Online

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Sarnakach

Wstęp Deklaracji Dostępności strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Sarnakach

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Sarnakach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących/niedosłyszących

• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Klawisze dostępu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Klawisze "CTRL" i "+" powiększą tekst. Klawisze "CTRL" i "0" wrócą do widoku standardowego. Klawisze "CTRL" i "-" pomniejszają tekst.

Wyłączenia

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez pracownika przedszkola.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dzwoniąc na numer telefonu 83 359 91 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

• Budynek Przedszkola Samorządowego w Sarnakach znajduje się w miejscowości Sarnaki przy ulicy Dzikowa 6

• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne to czterostopniowe schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drugie wejście tzw. służbowe od strony ogrodu przedszkolnego to trzystopniowe schody bez podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Do wejść prowadzi utwardzony chodnik.

• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

• Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

• W budynku parterowym nie ma schodów wewnętrznych, korytarzy oraz wind, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety).

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach nie posiada aplikacji mobilnych
Copyright©2012/P.Wróblewsk-Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting solutions cheap reseller hosting Valid XHTML and CSS.