Company Logo

PL - Time

Kto jest Online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Procedury

 

Zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 

1)          rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania  dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

--**--

2)          rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

--**--

3)          dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola;

--**--

4)          życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

--**--

5)          osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

--**--

6)          odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca.

--**--

7)          rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dzieci do godziny 9 i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16 – tej;

--**--

8)          do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

--**--

9)          każde podawanie leków w przedszkolu, ma miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) i odbywa się na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

--**--

10)     w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

--**--

11)     w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole  powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

--**--

12)     w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę.  Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Copyright©2012/P.Wróblewsk-Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting solutions cheap reseller hosting Valid XHTML and CSS.